CLUB  SBĚRATELŮ HRACÍCH KARET,  z. S.

POD KAVALÍRKOU 44, 150 00  PRAHA 5

 

P o z v á n k a na členskou schůzi CSHK, která se koná dne 25. března 2023
v prostorách restaurace Ladronka (salonek), Praha 5, Plzeňská 208 od 12.30 (sraz
účastníků od 11.00)

Invitation to the CSHK membership meeting, which takes place on 25. 3. 2023 in the
restaurant Ladronka (lounge) Prague 5, Plzeňská 208 from 12.30 pm (meeting of participants
from 11.00)

Program členské schůze: / Membership meeting agenda:

• Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele / Election of the chairman, recorder
and verifier
• Zpráva o činnosti Clubu za r. 2022 / Report on the Club's activities in 2022
• Aktuální členská evidence / Current membership records
• Zpráva o účetnictví – schválení účetní závěrky (účetnictví je k nahlédnutí u
pokladníka V. Šedivého) / Accounting report - approval of the financial statements
(accounting is available from the treasurer V. Šedivý)
• Ročenka 2022 / Yearbook 2023
• Clubový program na rok 2024 / Club program for 2024
• Různé / Different
• Diskuse / Discussion

Žádáme členy, aby nejpozději do dne konání členské schůze uhradili na účet Clubu
členské příspěvky za r. 2023. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo a do zprávy
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Členský příspěvek lze nejpozději uhradit v hotovosti k rukám pokladníka Clubu v den konání
členské schůze před jejím zahájením.

Members are asked to pay membership fees for the Club to the Club's account by 2021 at
the latest by the day of the membership meeting. Use your membership number as a
variable symbol and state your name and surname in the message for the recipient.
The membership fee can be paid in cash at the latest to the hands of the Club's treasurer on
the day of the membership meeting before it begins.

14.00 Vystoupení Hosta Tiskárna VLTAVÍN „Jak se tiskne ročenka“ / Guest appearance
Tiskárna VLTAVÍN;How to print a yearbook;

V Praze dne 5. 3. 2023
Petr B í l ý
předseda