CLUB  SBĚRATELŮ HRACÍCH KARET,  z. S.

POD KAVALÍRKOU 44, 150 00  PRAHA 5

 

Před vlastní schůzí připravil Petr Kruml program: Po stopách hrobů
pražských kartářů. Sraz účastníků metro A – Flora, vstup do OC Flora
z Vinohradské ul.

Before the actual meeting, Petr Kruml prepared a program: Following the
graves of the Prague cartmakers. Meeting of participants subway A - Flora
station, before the entrance to the Flora shopping center from ul Vinohradská
v 11.00 hod

P o z v á n k a na členskou schůzi CSHK, která se koná dne 13.
dubna 2024 v prostorách restaurace Bruska, Dejvická 20 – sraz od
13.00; zahájení ve 14.00

Invitation to the CSHK membership meeting, which takes place on
13. 4. 2024 in the restaurant Bruska, Dejvická 20 , meet 13.00, start
program 14.00

Program členské schůze:
Oběd/ Lunch
Membership meeting agenda:
• Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele/ Election of the chairman, recorder
and verifier
• Zpráva o činnosti Clubu za r. 2023/ Report on the Club's activities in 2023
• Aktuální členská evidence/ Current membership records
• Zpráva o účetnictví – schválení účetní závěrky (účetnictví je k nahlédnutí u
pokladníka V. Šedivého)/ Accounting report - approval of the financial statements
(accounting is available from the treasurer V. Šedivý)
• Ročenka 2024/ Yearbook 2024
• Clubový program na rok 2025/ Club program for 2025
• Různé/ Different

• Diskuse/ Discussion
Žádáme členy, aby nejpozději do dne konání členské schůze uhradili na účet Clubu
členské příspěvky za r. 2024. Jako variabilní symbol použijte své členské číslo a do zprávy
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Členský příspěvek lze nejpozději uhradit v hotovosti k rukám pokladníka Clubu v den konání
členské schůze před jejím zahájením.
Members are asked to pay membership fees for the Club to the Club's account by 2024 at
the latest by the day of the membership meeting. Use your membership number as a
variable symbol and state your name and surname in the message for the recipient.
The membership fee can be paid in cash at the latest to the hands of the Club's treasurer on
the day of the membership meeting before it begins.

V Praze dne 25. 4. 2024

Petr Bílý
předseda